niedziela, 17 stycznia 2016

Czas w życiu człowieka

Dnia 20 stycznia 2016r. o godzinie 10.00 w GDK
wykład z psychologii pt.

,,CZAS W ŻYCIU CZŁOWIEKA"

,,Istota czasu — będącego podstawowym atrybutem rzeczywistości i ludzkiego
poznania — jest niezwykle skomplikowanym problemem dla teoretyków,
zwłaszcza gdy rozważane są zmienne zaangażowane w temporalną organizację
zachowania i doświadczania czasu.
Czas to zmienna trudna do jednoznacznego zdefiniowania i opisania.
O czasie można mówić jako o zjawisku fizycznym, biologicznym, społecznym oraz psychologicznym.
Badania czasu psychologicznego koncentrowały się dotąd głównie na takich
wymiarach i zmiennych związanych z jego doświadczaniem, jak: perspektywa czasowa (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość), orientacja na przyszłość, presja czasu, strukturalizowanie i planowanie czasu, świadomość czasu, teliczność i wykorzystanie czasu, upływ (przemijanie) czasu, czas w relacjach interpersonalnych.
Człowiek żyje w dynamicznym, zmiennym świecie i zdolny jest do dostosowania swojego zachowania do układu zdarzeń w czasie,
tworzy też poznawcze reprezentacje rzeczywistości, które stanowią podstawę świadomego doświadczania czasu.
Czas jest kategorią obecną na każdym etapie życia człowieka, od jego narodzin aż do śmierci.
Problematyka czasu jako czynnika determinującego funkcjonowanie człowieka nabiera jednak szczególnego znaczenia w sytuacji „starzenia się świata” (według szacunków w 2050 roku co piąty mieszkaniec ziemi będzie miał 60 i więcej lat).
Właśnie z uwagi na gwałtowne starzenie się społeczeństw cywilizacji zachodniej odkrycie i opisanie zmiennych wpływających na zaradność człowieka w podeszłym wieku może mieć doniosłe znaczenie.
Czas — zarówno obiektywny, tzn. fizyczny, zegarowy, zewnętrzny,
jak i subiektywny, czyli psychologiczny — ma złożoną naturę, dlatego badacze koncentrują się na wybranych jego komponentach.
Percepcja czasu jest jed- nym z ważniejszych czynników determinujących ludzką aktywność, toteż właśnie na zagadnieniu czasu i sposobach jego doświadczania przez człowieka pragniemy skupić uwagę Czytelnika.
Celem tej publikacji jest prezentacja refleksji nad rolą czasu w życiu człowieka oraz wyników badań poświęconych problematyce czasu prowadzonych w polskiej humanistyce.
Opracowania składające się na niniejszy zbiór odnoszą się do różnorodnych aspektów czasu i ujmują kategorię czasu wielorako, począwszy od zagadnień bardzo ogólnych do szczegółowych zjawisk, które są zależne od tej zmiennejlub których czas jest ważnym składnikiem."

Wyżej przytoczony fragment to wprowadzenie do
,,Czas w życiu człowieka"
pod redakcją KATARZYNY POPIOŁEK, AGATY CHUDZICKIEJ-CZUPAŁY

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2010


Publikacja jest  dostępna —  w wersji internetowej:
Śląska Biblioteka Cyfrowa www.sbc.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz