środa, 22 lutego 2017

Walne Zebranie


UWAGA!!!!!!!!!!!!!
Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków GUTW ustalamy
na dzień
20 marca 2017 r.
Termin i miejsce Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Członków GUTW
20 marca ( poniedziałek) 2017 r. godz. 10.00
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Gryfinie
przy ul. Sprzymierzonych 4
- I termin ,
w razie brak kworum
II termin 20 marca 2017 r. godz. 10.30
Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4
Proponowany porządek obrad
Walnego Sprawozdawczo- Wyborczego
Zebrania Członków Stowarzyszenia GUTW
zwołanego na dzień 20. 03. 2017r .:
1. Rozpoczęcie Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
2.Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Sprawdzenie kworum.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej
(część sprawozdawcza)
8. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia
podczas 3-letniej kadencji
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2016 r.-
i całą kadencję
10. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej dot. działalności zarządu w 2016r.
i całą kadencję
11. Przedstawienie opinii komisji rewizyjnej dot. sprawozdania finansowego
i merytorycznego stowarzyszenia za rok 2016 i całą kadencję.
12. Przedstawienie przez komisję rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium
członkom zarządu stowarzyszenia za rok 2016 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
(wolne wnioski i dyskusja)
13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu
15.Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej
16. Wolne wnioski
17. Przedstawienie przez nowy zarząd planu działań Stowarzyszenia GUTW
na rok 2016/2017

Serdecznie zapraszamy

Zarząd Stowarzyszenia GUTW

Urszula Kwietniewska- Łacny wiceprezes GUTW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz