poniedziałek, 20 marca 2017

Nowe władze Stowarzyszenia20 marca 2017 roku, dzięki uprzejmości władz powiatu, odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków naszego stowarzyszenia. Ze względu na kończącą się trzyletnią kadencję Zarządu, miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, a co za tym idzie, wysoką frekwencję. W obradach uczestniczyło około 80 członków.

Na przewodniczącego obrad tradycyjnie wybrano panią Mariolę Herwart, jej zastępczynią została pani Maria Grygiel, a członkinią Krystyna Wypych. Bez większych przeszkód ( w drugim terminie) zostały wybrane komisje: skrutacyjno-mandatowa oraz  uchwał i wniosków. 


Prezes Zarządu Stowarzyszenia pani Krystyna Knop przywitała zgromadzonych i odczytała protokół z Walnego Zebrania z roku ubiegłego. Wiceprezes Urszula Kwietniewska-Łacny przedstawiła szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu w latach 2014-2017. 

Szczególny nacisk położyła na niewątpliwy sukces jakim jest prowadzenie ,,Obiadów Czwartkowych we Wtorek”, co w dużym stopniu przyczyniło się do integracji całej społeczności GUTW. 

W swoim wystąpieniu nawiązała również do tego, że organizacja stale się rozwija, a dzięki staraniom Zarządu, członkowie stowarzyszenia mogą korzystać z coraz ciekawszych form aktywności.
Pani wiceprezes zwróciła również uwagę na to, że oprócz tradycyjnych imprez integracyjnych i wycieczek, w ciągu ostatnich dwóch lat udało się zorganizować indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla członków stowarzyszenia.
Udało się także nawiązać bliską współpracę z kilkoma organizacjami z terenu powiatu oraz spoza niego, między innymi z ,,Pokolenie Pokoleniom”, ,,Senior Wigor”, z Biblioteką Publiczną, Szkołą Muzyczną oraz Terra Incognito.
Sprawozdanie finansowe:
Rady słuchaczy -  Ewa Hellar przewodnicząca
Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności w roku 2016, odczytane przez odchodzącą (a pracującą na rzecz stowarzyszenia od jego powstania czyli od 2010 r.) księgową, panią Jadwigę Rogaczewską., z którego wynika, iż najpoważniejszy udział w finansowaniu działalności stowarzyszenia miało miasto Gryfino, Powiat Gryfiński.
Kolejne źródła finansowania to środki otrzymane od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i od Ministra Pracy i Polityki Społecznej (wszystkie środki otrzymywane na podstawie pisanych projektów i realizacji zadań publicznych). Stan finansów Stowarzyszenia jest na plusie.
Komisji Rewizyjnej - Maria Czerwiec
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie, po czym przewodnicząca Zebrania zarządziła głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie niemal jednogłośnie (przy głosach wstrzymujących Zarządu)  udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, wystawiając tym samym pozytywną ocenę jego pracy w okresie ostatnich trzech lat. Jednogłośnie przyjęto również projekt budżetu na rok 2017.
Wszystkie sprawozdania stowarzyszenia zostały przyjęte niemal jednogłośnie (przy głosach wstrzymujących się członków Zarządu).
W dalszej części zebrania Rada słuchaczy uhonorowała członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu pamiątkowymi sercami wykonanymi przez członków sekcji rękodzieła, albumami i dyplomami za ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność stowarzyszenia.
Ustalono również, że wybór nowego  Zarządu ( 5 –osobowego)  i Komisji Rewizyjnej ( 3-osobowej) nastąpi w głosowaniu jawnym. Padły  kandydatury - pani Krystyny Knop – dotychczasowej  prezeski oraz pani Urszuli Kwietniewskiej -Łacny  - dotychczasowej wiceprezeski, a także Józefa Satanowskiego, Krystyny Padjasek, Felka Stańczyka( który swoją kandydaturę wycofał),  Weroniki Sozańskiej.
W jawnym głosowaniu prawie jednogłośnie, przy wstrzymujących się głosach kandydatów, Walne Zebranie wybrało na blok 5-osoby Zarząd, który ukonstytuował się:
Krystyna Knop - Prezeska
Urszula Kwietniewska-Łacny – Wiceprezeska
Józef Satanowski – Sekretarz
Weronika Sozańska- Skarbnik
Krystyna Padjasek – Członek
W związku z rezygnacją pani Haliny Stepień- Matusiak- Skarbniczki, pani Teresy Głowackiej – Sekretarza i pani Czesławy Tuszyńskiej – Członka, z pracy w Zarządzie w kolejnej kadencji, zaistniała potrzeba wybrania nowych osób uzupełniających liczbę w Zarządzie do pięciu. Praca w Zarządzie jest zadaniem bardzo trudnym i pracochłonnym, wymaga wiele czasu i zdrowia.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie:
Joanna Rossa- Przewodnicząca
Paulina Nowak Z-ca Przewodniczącej
Bożena Górak –Członek
Kandydowała również pani Helena Ingot, która przed głosowaniem wycofała swoją kandydaturę.
Mamy również nową księgową – panią Marię Czerwiec
Przedstawiono:
Plan finansowy na 2017 r.
Kierunki działania na nowy rok akademicki
Na tym zebranie zakończono.
Serdeczne podziękowania dla odchodzących członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dobrze nam z wami było!
Serdeczne gratulacje dla nowo wybranych – jestem przekonana,  że z Wami też będzie miło i dobrze.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz